Demografie și partide în România

Image for post
Image for post

Un sondaj făcut de un think-tank american găsește, în mai 2018, că votanții PSD sînt în majoritate bătrîni, peste 55 de ani.

Image for post
Image for post

Demografic, România s-a schimbat între 1996, cînd ia puterea PNȚCD, și 2018, dar puțin. Grupul 55–75 ani (presupunem că cei mai bătrîni nu mai participă la viața politică) a crescut de la 20 % la 23 %, nu foarte mult.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store