Genetica românilor

Image for post
Image for post

Ce vedem ?
Genetic, ungurii nu diferă prea mult de români, slovaci și bulgari. Proporțiile diferă nițel.
Ungurii nu mai au nici un fel de gene uralice ; rușii, cu 25 % gene uralice, sînt mult mai fino-ugrici decît orice ungur.
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. / Csodaszép, csodaszép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém, lám az enyém sötétkék — ar trebui să fie un cîntec rusesc.

Cei mai germanici dintre germanici, suedezii, sînt 50 % slavi și latini.
Există niște gene ale vechii Europe (în albastru) care nu sînt specific dacice : le au și sarzii, și bielorușii, și bulgarii, și sîrbii ; și croații mult mai mult ca românii. Mai există o serie de gene vechi (în verde) din Anatolia, care iarăși nu sînt specific dacice, ci tot balcanice, nespecifice.
Românii au, da, abia 25 % gene romane (latine, celtice, vest-europene). Dar acest lucru arată că a existat, clar, o colonizare romană.

Există, ne-vizibile pe harta de mai sus, și date istorice. Toate toponimele din România sînt slave, ceea ce arată o componentă slavă importantă în poporul român. Din istorie (și hidronime) știm de componenta cumană-pecenegă, și ea importantă. Orașul Iași poartă numele unui trib iranian/osetin, iașii.
Românii sînt, etnic și genetic, mult mai amestecați decît ar dori să creadă.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store