Image for post
Image for post

Ucaz

Noi Daniil, din mila lui Dumnezeu patriarh al dreptmăritoarei Biserici ortodoxe pravoslavnice române, către iubiții noștrii păstoriți, arhierească blagoslovenie.

Văzînd cu părintească întristare și cu amărăciune în suflet pre enoriașii de-Dumnezeu-păzitelor noastre eparhii cum stau întru îmbeznată neștiință, neștiind ce carte să citească, și care e de suflet ziditoare, și care nu este, și mai ales văzîndu-i înfricați de primejdia, putregaiul și pierzania duhovnicească care se numește sexomarxism, care pe limba noastră se tîlcuiește ”smintire sufletească” cu părintească rîvnă îi povățuim aici în rîndurile care urmează.

Oprim pe binecredincioșii pravoslavnici a citi cărțile autorilor care urmează, autori carii, fără smerenie, au scris cu minte semeață și duh de hulă.
Robert Merton, Erving Goffman, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Alfred Kinsey, Bronislaw Malinowski, Naomi Klein, Slavoj Žižek, Theodor Adorno, Al Herbert Marcuse, Ferdinand Tönnies, Jurgen Habermas, Jean Baudrillard, Noam Chomsky, Edvard Westermark, Margaret Mead, Raymond Firth, Ruth Benedict, Richard Posner, Antonio Gramsci, Marshall Sahlins, Thomas Luckman, Bruno Latour. Guy Debord, Marshall McLuhan, Thorstein Veblen.
Oprim, poprim, anatematisim și afurisim împreună cu ereziarhii de mai sus, acești fii ai lui Lucifer și începătorii zizaniei, și pe oricine îi citează.
Căci oricine îi citează e ca semănătorul care a mînecat și azvîrle pe arătură din sacul său și neghină, și osteneala lui e zadarnică, și sudoarea sa e stearpă.

Drept aceea oprim pe binecredincioșii noștri fii duhovnicești să citească acești autori sexo-marxiști, carii sînt călăuzi către prăpastia hulei. Că oricine îi citește, intră în cititor duhul de hulă din carte, și se asemuie cu acea turmă de porci în care a intrat duhul cel necurat în ținutul gherghesenilor, și s-au repezit de pe rîpă în talaz de s-au înecat.
Nu vă lăsați, iubiți fii sufletești, momiți de ispititoriul cel bătrîn, șarpele, care vă zice : ”ci avem bibliografie școala de la Frankfurt”. Ci părăsiți asemenea școale, capiști de desfrîu, unde se deslușesc hulele blasfemiatorilor de la Frankfurt, acea cetate procletă ca Gomora și afurisită ca și Kefarnaum.
Căci e mai cu priință sufletului a se depărta de sociologie și antropologie culturală decît a arde în smoala cea veșnică.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store